Okul iklimi neden önemlidir?

Çünkü olumlu bir okul iklimi;

 • Yeniliğe ve değişime uyum sağlama becerisine sahip, daha işlevsel bir okul kültürünün/örgütünün kurulmasına temel sağlar.
 • Okul paydaşlarının, 21. yüzyıl becerileri bağlamındaki temel yetkinlik ve karakter özelliklerinin gelişmesine katkı sağlar.
 • Okul paydaşlarının bireysel ve sosyal farkındalıklarını geliştirir
 • Okul paydaşlarının sürdürülebilir ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını destekleyerek okulda ve okul dışında yaşanan akran zorbalığı, şiddet ve baskı gibi olumsuz davranışları en aza indirir.
 • Birlikte ve karşılıklı saygı içinde yaşamayı öğrenmiş demokratik bir okul toplumu yaratır.
 • Güvenli, destekleyici ve kapsayıcı/eşitlikçi davranışların ve ortamların ortaya çıkmasını sağlar.
 • Öğrencilerin okula devamsızlığı ve geç gelme problemlerinin azalmasını sağlar.
 • Okul paydaşlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini destekler.
 • Olumlu ve etkili bir öğrenme çevresinin oluşmasıyla öğrencilerin sınıf içi faaliyetlere katılımlarının ve akademik başarılarının artmasına olumlu etki eder.
 • Sağladığı esnek ve değişime açık organizasyon yapısı sonucunda, öğretmenlerin mesleki stres ve tükenmişlik sendromu gibi şikayetlerinin en aza inmesini, mesleki tatminlerini destekleyen süreçlere alan açar.
 • Kişilerden/yöneticilerden bağımsız, şeffaf, adil, sürdürülebilir ve ilkeler üzerine inşa edilen bir sistem kurulmasına öncülük eder.

Okul ikliminin bir göstergesi olan iç mekanizmaların işleyişinin okul iklimi için önemi araştırmalarla birlikte tabloda sunulmuştur.

İç Mekanizmalar Okul İklimindeki Yeri
Karar Alımına Katılım Öğrencilerin okulda karar alımına katılım oranlarının fazla olduğu okullarda öğrencilerin sosyal ve akademik başarılarının arttığı yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir (Ahlström, 2010).

Öğrencinin eğitim süreçlerine ve okul yaşamının iyileştirilmesi, geliştirilmesi konularında sorumluluk alması iyi okul göstergesidir.(Urena,1988; Şişman 2002) Öğretmenlerin karar alımına katılması onların iş doyum seviyesinin göstergesidir. (Sarafidou ve Chatziioannidis, 2012).

Aidiyet OECD 2015 sonuçlarına göre, Türk öğrencilerin %40 kendilerini güvende hissetmedikleri için okula aidiyet indeksi düşük çıkmıştır.
İlişkiler Öğretmen-öğrenci ilişkisinin öğrenci akademik başarısını artırması (Bove, Marella, and Vitale, 2016) İyi ilişkiler öğretmenin iş tatminini artırmaktadır (Malinen & Savolainen, 2016)
Ortak Hedef Etkili okulun önemli boyutlarından biri okul yönetim ve öğretim kadrosunun eğitimin ve okulun amaçları doğrultusunda görüş birliği sağlanmasıdır. (Bacharach ve Conley,1986)
Motivasyon Öğrencilerde anlamlı öğrenme içsel motivasyon ile olduğunda sağlanmaktadır. Dışsal motivasyon öğrenmenin sürekliliği ve derinliğini sağlamanın zorlaştığı OECD verilerine göre tespit edilmiştir.
İş Birliği İş birliğinin etkili bir şekilde sağlandığı okullarda öğrenci akademik başarısının %40 arttığı belirtilmektedir. Bununla birlikte öğrencinin ve ailenin sosya-ekonomik, etnik özelliklerinden bağımsız olarak aile katılımının yüksek olduğu okullarda öğrenci başarısının da arttığı görülmektedir (Şişman, 2002).
Güven İş birliğini kolaylaştırmada, örgütsel bağlılık geliştirmede ve eğitim kalitesini artırmada oldukça önemlidir (Arlı, 2011; Hoy ve Tschannen-Moran, 2003; Tschannen-Moran, 2001).

OECD raporuna göre, öğrenci-öğretmen arasındaki güven temelli ilişki öğrencilerin akademik başarısı artmaktadır.

Şeffaflık Güven ortamını sağlamaktadır (Bryk ve Schneider, 2002, 2003).
İnisiyatif İnisiyatif kavramı çalışanların, kendi oluşturdukları amaçlarla, rol gerekliliklerinden öte sorumluluklar alarak kendi bireysel performanslarını ve örgütlerinin etkililiğini artırmalarına odaklanan bir kavramdır. Bireyin kendi oluşturduğu amaçların örgüt amaçları ile uyumlu olması da kavramın tamamlayıcı bir niteliğidir. Bu anlamda okul yönetiminde inisiyatif, okul yöneticilerinin, Milli Eğitimin Temel Amaçları ile uyumlu, ancak tanımlanmış rol gereklilikleri arasında yer almayan fazladan katkıları olarak ele alınabilecektir (Akın, 2014). 
Saygı ve Adalet Olumlu bir okul iklimine sahip eğitim kurumlarında, okulun üyelerinin birbirine saygı duymakta ve adalet, hak gibi kavramlar önemsenmektedir. Adalet anlayışının gelişmiş olması öğrencilerin hak ettiği başarıyı gurur duyarak taşımasına sebep olmaktadır (Tavşanlı, Birgül & Oksal, 2016).