Okul İkliminin Ana Boyutları Nelerdir?

ÖRGÜTSEL YAPI

Örgütsel yapı genel anlamda okulun kurumsal yapısını, iş bölümü dahilindeki otoriteyi ve sorumluluk bağlamında ortak bir amacı oluşturan kurumsal faaliyetleri ifade eder. Birer örgütsel yapı olan okullarda ise eğitime dair tüm unsurların; fiziki koşulların, donanımların, materyallerin, insan kaynağının ve bizzat eğitimin/öğrenme-öğretme süreçlerinin tüm yönlerini yönetmek ve koordine etmek gibi işlevler, okul iklimi açısından ön plana çıkmaktadır.

Bu bağlamda, okul iklimi çalışmalarımızda örgüt yapısını oluşturan tüm bileşen ve paydaşları destekleyip güçlendirmek için şeffaflık, aidiyet, ilişkiler, karar alımına katılım, iş birliği, güven, adalet, ortak hedef, motivasyon ve inisiyatif alma gibi iç mekanizmaları harekete geçirecek faaliyetler düzenlemekteyiz.  

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ

Öğrenme-öğretme süreçleri; öğretimin kalitesini, öğrencilerin akademik ve sosyal  başarılarını, öğretmenden beklentilerini, öğrencilerin sınıf içi uygulamalara katılımlarını, öğretmenlerin öğrencilere  rehberlik etmelerini, öğrenme ortamlarındaki akran etkileşimlerini vs. içeren stratejileri içerir. Bu stratejiler, örgütsel ve sosyo-duygusal yapı  bağlamında kurgulanan ortak hedeflerin ve faaliyetlerin de izdüşümlerini kapsar.

Okul iklimi çalışmaları kapsamında okulun kısa ve uzun dönem stratejik planları ile uyumlu faaliyetler planlayarak, öğrenme-öğretme süreçlerini anlamlı ve kavramsal öğrenmeyi sağlayacak stratejilerle zenginleştirmeye çalışıyoruz.

SOSYO-DUYGUSAL YAPI (SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME)

Sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ), çocukların ve yetişkinlerin; kendi duygularını anlamak ve yönetmek, pozitif hedefler koymak ve elde etmek, başkalarına karşı empati kurmak ve göstermek için gerekli olan bilgi, tutum ve becerileri edinme ve etkili bir şekilde uygulama sürecidir. Sosyal ve duygusal öğrenmenin; akademik başarı, öğrenme süreci motivasyonu, okula ilginin artması, işbirliği sürecine aktif katılım, sosyal becerilerin ön plana çıkması ve problem çözme becerilerinin gelişmesi gibi pek çok alanda etkisi bulunmaktadır. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri yüksek olan kişiler, gerek okul gerekse iş hayatında, sahip oldukları potansiyeli daha iyi şekilde kullanabilirler.

Okuldaki paydaşların sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin yetersiz olması; okuldaki ilişkileri, öğrenme-öğretmeyi ve örgütsel yapıyı olumsuz etkiler. Sosyal ve duygusal anlamda güvenli okullar, destekleyici okullardır ve bu okullarda, öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçları ve performansları önemsenir.

Bu noktadan hareketle okul iklimi çalışmalarımızda okuldaki tüm paydaşların sosyal ve duygusal anlamda değerlendirildiği ve desteklendiği faaliyetler önceliğimizi oluşturmaktadır.