Okulun Mevcut İklimi Nasıl Değerlendirilir?

Okul İkliminin Değerlendirilmesinin amacı, okulun güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri ile iç ve dış mekanizmaları hakkında derinlemesine içgörü sahibi olarak mevcut okul iklimini tanımaktır.

Okul iklimini değerlendirmek için yürütülen faaliyetler, okulun tüm paydaşlarını (öğretmenleri, yönetim ekibi, öğrenciler, okul personelleri ve veliler) kapsamaktadır.

Bu süreçte yürütülen faaliyetler şunlardır;

Okul iklimi değerlendirme anketinin uygulanması,

(Okul iklimi anketi, bir okulun mevcut ikliminin genel çerveçesini çıkarmak için öğretmen, öğrenci ve velilere uygulanır. Anket sonuçlarına göre okul ikliminin geliştirilmesi amacıyla planlanacak hedef  ve faaliyetlerin belirlenmesine yönelik bir araç olarak da kullanılabilir.)

Okulun tüm paydaşlarını kapsayan odak grup görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,

(Uzmanlar tarafından yürütülen Odak grup görüşmelerinde, homojen ve/veya heterojen gruplar halinde okulun tüm paydaşları ile görüşülür. Odak grup görüşmelerinin temel amacı, paydaşların okul iklimini nasıl anlamlandırdıklarına dair derinlemesine içgörü kazanmaktır. Görüşmeler aracılığıyla okulun var olan dinamikleri ve okul ikliminin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin katılımcıların görüş ve fikirleri alınır.)

Okul ziyareti ve gözlemlerinin gerçekleştirilmesi.

(Okul ziyaretleri ve gözlemlerinin yapılmasının amacı, okul iklimi bağlamında değerlendirmek adına okulun işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaktır.)